Kvalitets- och Miljöpolicy

Vårt företag skall leverera produkter och tjänster som överensstämmer med våra kunders önskemål och förväntningar avseende form, funktion och innehåll.
Vi ska ständigt arbeta för att vi själva och våra kunder ges möjlighet att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.
shutterstock 367303946 copy1shutterstock 367303946 copy1
shutterstock 367303946 copy
Detta skall uppnås genom att samtliga medarbetare utför sina uppdrag enligt anvisningarna i Ledningssystem för kvalitet och miljö baserad på Svensk Standard SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

Konkret innebär policyn att vi:
  • Producerar produkter och tjänster som är av rätt kvalitet, resurssnåla och som påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
  • Följer tillämplig lagstiftning och övriga krav.
  • Miljöanpassar vår verksamhet i alla led.
  • Strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kvalitets- och miljöanpassning uppfylles.